Artikel 1 – Algemeen

Na online inschrijving via het WODAPP wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Nultien. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.


Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Nultien, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Nultien, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. CrossFit Nultien en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Nultien en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor CrossFit Nultien die op de internetsite vermeld staan. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de CrossFit overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit Nultien, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Nultien eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvormen van CrossFit Nultien zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daaropvolgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. CrossFit Nultien behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van CrossFit Nultien zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit Nultien gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite. 
 4. CrossFit Nultien behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Nultien te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Nultien te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 5. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Nultien zal CrossFit Nultien geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van CrossFit Nultien is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Elke abonnementsvorm heeft een volle maand opzegtermijn. Ingaand op de dag van inschrijving
 3. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van eerstvolgende volle maand en volgt na de schriftelijke opzegging.
 4. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit Nultien is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
 5. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.


Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Nultien eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld wordt elke maand (datum van inschrijving) automatisch geïncasseerd. 
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe maand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Nultien heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Nultien.
 6. Mocht CrossFit Nultien de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Nultien vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Nultien gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Nultien.